thrive, not just survive

NAUCZYMY CIĘ JAK ROZWIJAĆ:

Kompetencje regulacyjne...

w zakresie identyfikowania, definiowania, modulowania i bezpiecznej ekspresji emocji, a na tej bazie koncentracji, uwagi i samokontroli, oraz pamięci roboczej, czyli podstawowych funkcji wykonawczych.

Poczucie wartości...

i sprawczości, samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności definiowania własnych zasobów, potrzeb i celów.

Wyobraźnię i refleksyjność...

innowacyjność, oryginalność, wrażliwość poznawczą i twórcze podejście do myślenia oraz rozwiązywania problemów, oparte o własne zasoby (zdolności), zainteresowania i pasje.

Kompetencje społeczne...

umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji, współpracy, pracy w zespole i współodpowiedzialność.

Funkcje wykonawcze...

wyższego poziomu – inicjowanie działań, planowanie, organizację i zarządzanie czasem, wytrwałość i konsekwencję, zdolności meta-poznawcze i inne. 

NASZE LICEUM  -  MAPA  »